#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028,6029,6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสสาขาวิชา 00613050101

จำนวนที่เปิดรับ :

55 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

อื่นๆ โปรดระบุ

หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. GPAX : ≥ 3.00 (5 ภาคการศึกษา)

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ :

คณิต

ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์

≥ 3.00

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00

เฉพาะวิชาฟิสิกส์ ≥ 3.00

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. การตรวจร่างกาย : นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 เป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้แก่ตนเองขณะศึกษาในระดับมัธยมปลายโดยได้รับรางวัลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ โรงเรียน จังหวัด เขต ภูมิภาค ประเทศ นานาชาติ หรือ

  7.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) หรือ

  7.3 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สสวท.) หรือ

  7.4 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) หรือ

  7.5 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการที่เกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ โรงเรียน จังหวัด เขต ภูมิภาค ประเทศ นานาชาติ หรือ

  7.6 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการที่เกี่ยวกับทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลหรือสถาบันอื่น ๆ

  7.7 เป็นนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

8. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

  8.1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

  8.2 เขียนเรียงความเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้วยลายมือ) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

  8.3 หนังสือรับรอง/หลักฐานการได้รับรางวัล/ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ ตามข้อ 7

  8.4 ใบรับรองผลการศึกษา ตามข้อ 3

  8.5 ใบรับรองเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัครฯ)

  8.6 ผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ 6 (Download แบบฟอร์มใบแสดงผลการตรวจร่างกายฯ)


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2