#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6028,6029,6033,084-456-1928

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสสาขาวิชา : 00613060101

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบ อเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥3.00

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)

คณิต

อังกฤษ

สังคม

วิทยาศาสตร์

≥3.00

≥3.00

≥3.00

เฉพาะฟิสิกส์ ≥3.00

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

≥35

≥40

ไม่กำหนด

≥35

ไม่กำหนด

6 วิชา รวมกัน ≥40

6. O-NET : 01-05 แต่ละกลุ่ม ≥40% และรวม 5 กลุ่ม ≥40%

7. PAT3 : ≥40%

8. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

9. ตรวจร่างกาย : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

10. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    10.1 หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละวิชาที่กำหนด

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6028,6029,6033,084-456-1928


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2