#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028,6029,6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
รหัสสาขาวิชา 00613040201

จำนวนที่เปิดรับ :

15 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

อื่นๆ โปรดระบุ

หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือมีผลคะแนนสอบ GCSE, IGCSE, SAT II, GED, NEW GED หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. GPAX : ≥ 3.00 (5 ภาคการศึกษา)

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ :

คณิต

ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์

≥ 3.00

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00

≥ 3.00

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. การตรวจร่างกาย : นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

  7.2 มีความโดดเด่นทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   - ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือคอมพิวเตอร์

   - มีผลงานทางวิชาการ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือคอมพิวเตอร์

  7.3 หากมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ

   - คะแนน IELTS Academic Test ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป หรือ

   - คะแนน TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ

   - คะแนน TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือ

   - คะแนน TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ

   - คะแนน MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 84 ขึ้นไป หรือ

   - คะแนน SAT I ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1100 ขึ้นไป หรือ

   - คะแนน CAE ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 52 ขึ้นไป หรือ

   - คะแนน TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป หรือ

   - ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า

ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์

8. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

  8.1 Education Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

  8.2 English Score (Standard Test) TOEFL, IELTS, MU-ELT, SAT I, CAE, TOEIC or Relevant National or International English Test (if applicable)

  8.3 Statement of purpose (about 1-2 single-spaced pages)

  8.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Official Transcript) ตามข้อ 3

  8.5 ใบรับรองเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัครฯ)

  8.6 ผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ 6 (Download แบบฟอร์มใบแสดงผลการตรวจร่างกายฯ)

9. การให้ทุน

  9.1 การให้ Scholarship พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และความประพฤติ


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2