#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6028,6029,6033,084-456-1928

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
รหัสสาขาวิชา : 00613040201

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือมีผลคะแนนสอบ GCSE, IGCSE, SAT II, GED, NEW GED หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥3.00

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

อังกฤษ

ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ละวิชา แต่ 3 วิชารวมกัน ≥ 30

≥30

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

7. ตรวจร่างกาย : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ หรือนักเรียนต่างชาติ ในกรณีไม่มีคะแนนสอบคัดเลือก 9 วิชาสามัญ ของ สทศ. ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และ Standardized test scores ดังนี้ (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

  8.1 ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   - TOEFL: Paper Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ Internet Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือ

   - IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

   - MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป หรือ

   - MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 84 ขึ้นไป หรือ

   - SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,100 ขึ้นไป หรือ

   - TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

  8.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบ Standardized test scores อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   - SAT II (Subject Test) โดยต้องมีคะแนนวิชา Math II, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

   - GCSE หรือ IGCSE โดยต้องมีคะแนนวิชา Math, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ

   - GED โดยต้องมีคะแนนอย่างต่ำเท่ากับ 2,250 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน หรือ

   - NEW GED โดยต้องมีคะแนนอย่างต่ำเท่ากับ 580 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน หรือ

   - ผลคะแนนสอบ Standardized test scores อื่นที่เทียบเท่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6028,6029,6033,084-456-1928


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2