#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028,6029,6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
รหัสสาขาวิชา 00613030101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือสอบเทียบเช่น GED test เป็นต้น

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. GPAX : ≥ 3.00 (5 ภาคการศึกษา)

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ :

คณิต

วิทยาศาสตร์

ดูคะแนน แต่ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ดูคะแนน แต่ไม่กำหนดขั้นต่ำ เฉพาะวิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

6. การตรวจร่างกาย : นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

7. คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนข้อ 7.1 หรือ 7.2 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  7.1 ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   - TOEFL Paper based ที่ระดับคะแนน 490 ขึ้นไป หรือ Internet based ที่ระดับคะแนน 35 ขึ้นไป หรือ

   - IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ

   - MU Grad Test ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป

  7.2 ผู้สมัครมีผลคะแนนสอบ standardized test scores อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   - SAT 1: Reasoning Test โดยต้องมีคะแนนอย่างน้อย 1,100 และมีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 600 หรือ

   - SAT 2: Subject Test โดยต้องมีผลคะแนนคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ อย่างน้อย 570 คะแนน และต้องมีผลคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 600 คะแนน หรือ

   - GCSE หรือ IGCSE ในการสมัครเข้าศึกษาได้ โดยต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ

   - ACT โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 21 คะแนน

8. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

  8.1 Portfolio ที่สะสมผลงานการแข่งขัน และกิจกรรมเชิงวิชาการ ช่วงมัธยมปลาย ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

  8.2 เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษด้วยลายมือตนเองเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและความเป็นผู้นำ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

  8.3 ใบรับรองผลการศึกษา ตามข้อ 3

  8.4 ใบรับรองเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัครฯ)

  8.5 หนังสือรับรองหรือผลคะแนน ตามข้อ 7

  8.6 ผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ 6 (Download แบบฟอร์มใบแสดงผลการตรวจร่างกายฯ)

9. การให้ทุน

  9.1 ทุนการศึกษาต่อระดับโท-เอก

  9.2 ทุนเรียนดีเด่น

  9.3 ทุนสนับสนุนการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม

  9.4 ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

  9.5 ทุนการศึกษาต่อระดับชั้นปีที่ 3-4 บางส่วน ณ University of Strathclyde


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2