#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028,6029,6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมเคมี
รหัสสาขาวิชา 00613020101

จำนวนที่เปิดรับ :

35 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. GPAX : ≥ 3.00 (5 ภาคการศึกษา)

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ :

คณิต

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

≥ 3.00

เฉพาะวิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี แต่ละวิชา ≥ 3.00

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. การตรวจร่างกาย : นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 มีความโดดเด่นทางวิชาการ (โดยเป็นตัวแทนของโรงเรียน ด้านคณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ หรือเคมี) ระดับจังหวัดหรือ

  7.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) หรือ

7.3 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน./สสวท.) หรือ

7.4 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน./สสวท.) หรือ

7.5 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

8. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

  8.1 Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)

  8.2 ใบรับรองผลการศึกษา ตามข้อ 3

  8.3 ใบรับรองเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัครฯ)

  8.4 ผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ 6 (Download แบบฟอร์มใบแสดงผลการตรวจร่างกายฯ)

  8.5 หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ ตามข้อ 7

9. การให้ทุน

  9.1 ทุนการศึกษาต่อระดับโท-เอก

  9.2 ทุนเรียนดีเด่น

  9.3 ทุนสนับสนุนการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม

  9.4 ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2