#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6028,6029,6033,084-456-1928

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมเครื่องกล
รหัสสาขาวิชา : 00613010101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบ อเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.00

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) :

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

≥3.00

เฉพาะฟิสิกส์ ≥3.00

5. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

อังกฤษ

เกณฑ์รวม

≥ 30

≥ 30

≥ 30

3 วิชา รวมกัน ≥30

6. PAT3 : ≥30%

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท : สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

8. ตรวจร่างกาย : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

9. คุณสมบัติเฉพาะ

  9.1 มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ

  9.2 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

10. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  10.1 เขียนเรียงความเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพ (ด้วยลายมือ) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

  10.2 เขียน Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองอย่างน้อย 2 ฉบับ

  10.3 หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละวิชาที่กำหนด

11. การให้ทุน

  11.1 ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  11.2 ทุนการศึกษาอื่นๆ (ตามประกาศ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6028,6029,6033,084-456-1928


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2