#
คณะทันตแพทยศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 02-200-7644

หลักสูตร :

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา 00604000101

จำนวนที่เปิดรับ :

3 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. ค่าสอบสัมภาษณ์ 2,500 บาท

4. ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 600 บาท (เป็นไปตามโรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด)

5. ค่าทดสอบสุขภาพจิต ประมาณ 1,000 บาท

6. คุณสมบัติเฉพาะ

  6.1 ต้องไม่เป็นผู้รับทุนของโครงการอื่นๆ ที่มีภาระผูกพันการศึกษาหรือปฏิบัติงาน

  6.2 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันอื่นๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  6.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี

  6.4 ต้องมี Portfolio ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

   6.4.1 ประวัติส่วนตัว

   6.4.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือ จิตอาสา

   6.4.3 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.50

   6.4.4 มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ดังนี้

     (1) วิทยาศาสตร์ ≥ 3.50

     (2) คณิตศาสตร์ ≥ 3.50

     (3) ภาษาอังกฤษ ≥ 3.50

     (4) ภาษาไทย ≥ 3.00

     (5) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ≥ 3.00

   6.4.5 มีผลการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย

     (1) TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80

     (2) IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

   6.4.6 เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ รางวัลระดับนานาชาติ สาขาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

   6.4.7 จดหมายรับรอง จากอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (Letter of recommendation) อย่างน้อย 2 ท่าน เขียนแนะนำว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นทันตแพทย์เพราะอะไร

  6.5 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดดังต่อไปนี้

   1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย

   2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้

    2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

    2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม

    2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

     2.3.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่าง น้อย 3 ปี โดย มีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

     2.3.2 โรคติดสารเสพติดให้โทษ

    2.4 มีความพิการทางร่างกายหรือข้อบกพร่องอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น ตาบอด เป็นใบ้ หรือหูหนวกทั้งสองข้าง ความผิดปกติของการใช้มือในการทำหัตถการ จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการทำงาน หรือภาวะพิการอื่นใด ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

    2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

    2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

    2.7 มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือ ภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

    2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

    ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์พิจารณาตัดสิน ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

7. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก Portfolio, recommendation เรียงความภาษาอังกฤษ รางวัลที่ได้รับ และคะแนนภาษาอังกฤษ รวมถึงกระบวนการสอบสัมภาษณ์แบบ Multiple mini interview (MMI)

8. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  8.1 ต้องมี Portfolio รายละเอียดดังที่กำหนดในข้อ 5.4

  8.2 เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Personal essay) ในหัวข้อที่กำหนด (ความยาว 1,000 คำ หรือไม่เกิน 1 หน้า A4) ในวันสัมภาษณ์

  8.3 สำเนาใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตร ที่ระบุชื่อผู้ได้รับรางวัล ลำดับที่ได้รับรางวัล และรายละเอียดรางวัล ในกรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร แต่ได้รับโล่ หรือ ถ้วยรางวัล หรือ รางวัลในรูปแบบอื่น ให้แนบรูปรางวัลที่เห็นเป็นลำดับที่ได้และรายละเอียดอย่างชัดเจน


แนะนำคณะทันตแพทย์ศาสตร์


ทันตแพทยศาสตร์@มหิดล ตอน 1

ทันตแพทยศาสตร์@มหิดล ตอน 2