#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
โทร. 02-849-6253

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา 00619030101

จำนวนที่เปิดรับ :

34 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช. ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชกรรม, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /เทียบเท่าม.6 (โรงเรียนนานาชาติ, กศน.)

2. แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต สายศิลป์, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด

5. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า (%)

คะแนนรวม

4 วิชา ≥20% (คณิต 1 หรือ คณิต 2)

6. คุณสมบัติเฉพาะ

  6.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

7. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  7.1 แฟ้มประวัติส่วนตัว งานอดิเรก

  7.2 แฟ้มสะสมผลงาน/กิจกรรม ด้านช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านวิชาการ ด้านจิตอาสาหรือการออกค่ายต่างๆ ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน

  7.3 ใบประกาศด้านวิชาการ เช่น ตอบปัญหาวิชาการ, ส่งโครงงานรายบุคคล/กลุ่ม หรือเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันด้านวิชาการต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน

  7.4 หลักฐานการเป็นตัวแทนตำบล/อำเภอ/จังหวัดทำกิจกรรม หรือเข้าประกวด (ถ้ามี)

  7.5 ใบรับรองแพทย์

  7.6 ผลคะแนนสอบ 4 วิชา (คณิต 1 หรือคณิต 2, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม) หรือ ผลคะแนน O-NET (01 วิชาภาษาไทย, 02 วิชาสังคมศึกษา, 03 วิชาภาษาอังกฤษ, 04 วิชาคณิตศาสตร์)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โทร. 02-849-6253


แนะนำวิทยาเขตอำนาจเจริญ