#
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
โทร. 045-523-211

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา 00619030101

จำนวนที่เปิดรับ :

35 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

หมายเหตุ
- ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชกรรม, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เทียบเท่า ม.6 (โรงเรียนนานาชาติ, กศน.)

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

สายศิลป์, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)
- นักเรียนทั่วไป ≥ 2.50
- นักเรียนโควต้าเรียนกิจกรรมเด่น ≥ 3.00 (โรงเรียนเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อนักเรียน)
- นักเรียนโควต้าเรียนดี ≥ 3.30 (โรงเรียนเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อนักเรียน)

3. คุณสมบัติเฉพาะ

  3.1 นักเรียนทั่วไป/นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/นักเรียนเครือข่าย

   1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

   2. มีความถนัด/เด่นด้านกีฬา ดนตรี หรือภาษา

   3. มีความสามารถด้านการออกแบบกราฟฟิก หรืองานด้านความคิดสร้างสรรค์

  3.2 นักเรียนโควตาเรียนดี/กิจกรรมเด่น

   1. เป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา

   2. นักเรียนโควตาเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.30 และนักเรียนโควตากิจกรรมเด่น มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00

   3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

   4. มีความถนัด/เด่นด้านกีฬา ดนตรี หรือภาษา

   5. มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือการออกแบบต่างๆ

   6. มีทักษะการสื่อสาร การเข้าสังคม และ/หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

   7. เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  4.1 แฟ้มประวัติส่วนตัว งานอดิเรก

  4.2 แฟ้มสะสมผลงาน/กิจกรรม ด้านช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านวิชาการ ด้านจิตอาสาหรือการออกค่ายต่างๆ ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน

  4.3 ใบประกาศด้านวิชาการ เช่น ตอบปัญหาวิชาการ, ส่งโครงงานรายบุคคล/กลุ่ม หรือเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันด้านวิชาการต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน

  4.4 หลักฐานการเป็นตัวแทนตำบล/อำเภอ/จังหวัด ทำกิจกรรม หรือเข้าประกวด

  4.5 ใบรับรองแพทย์

  4.6 กรณีเป็นนักเรียนโควตาเรียนดี ต้องมีใบรับรองรายชื่อจากโรงเรียน


แนะนำวิทยาเขตอำนาจเจริญ