#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
โทร. 02-849-6253

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เกษตรศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 00619010101

จำนวนที่เปิดรับ :

42 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 และเทียบเท่า ม.6 ทุกสาขา ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

2. แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต ทุกสาขา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50

4. GAT : ≥30%

5. PAT2 : ≥15%

6. คุณสมบัติเฉพาะ

    6.1 นักเรียนทั่วประเทศ

    6.2 เกรดเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โทร. 02-849-6253


แนะนำวิทยาเขตอำนาจเจริญ