#
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
โทร. 045-523-211

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เกษตรศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 00619010101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6*

เทียบเท่า ม.6*

ปวส.**

ปวช.**

อื่นๆ โปรดระบุ

-

* วุฒิ ม.6 และเทียบเท่า ม.6 ทุกสาขา
**วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

-

3. คุณสมบัติเฉพาะ

  3.1 นักเรียนทั่วไป/นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/นักเรียนเครือข่าย

   - นักเรียนทั่วไป หรือ

   - ผู้ที่เป็นทายาทเกษตรกร/มีประสบการณ์ในด้านการเกษตร หรือ

   - ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ

  3.2 นักเรียนประเภทเรียนดี

   - ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

  4.1 แฟ้มประวัติส่วนตัว และ/หรือ แฟ้มสะสมผลงาน/กิจกรรมทั้งหมดที่ต้องการนำเสนอ

  4.2 ใบประกาศด้านวิชาการ เช่น ตอบปัญหาวิชาการ, ส่งโครงงานรายบุคคล/กลุ่ม หรือเป็นตัวแทน โรงเรียนแข่งขันด้านวิชาการต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน (โดยแนบในแฟ้มสะสมผลงาน)

  4.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  4.4 กรณีผู้ที่เป็นทายาทเกษตรกร ต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกรที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ดาวน์โหลดเอกสารจากประกาศรับสมัคร)


แนะนำวิทยาเขตอำนาจเจริญ