#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
โทร. 02-849-6253

หลักสูตร :

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 00619020101

จำนวนที่เปิดรับ :

45 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

-

-

-

-

-

-

-

7 วิชา ≥30%

5. คุณสมบัติเฉพาะ

    5.1 5.1 นักเรียนทั่วไป

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โทร. 02-849-6253


แนะนำวิทยาเขตอำนาจเจริญ