#
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
โทร. 045-523-211

หลักสูตร :

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 00619020101

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

-

2. แผนการศึกษา

วิทย์ – คณิต

อื่น ๆ โปรดระบุ

-

3. คุณสมบัติเฉพาะ

    3.1 ต้องเป็นตัวแทนโครงการ To be number one ระดับเขตหรือระดับภาค

4. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

    4.1 ใบประกาศนียบัตรตัวแทนโครงการ To be number one ระดับเขตหรือระดับภาค


แนะนำวิทยาเขตอำนาจเจริญ