ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบ TCAS
รอบที่ 2 : โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS รอบที่ 2 : โควตา

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

3. คณะวิทยาศาสตร์

4. คณะเทคนิคการแพทย์

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

6. คณะพยาบาลศาสตร์

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์

8. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

9. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

12. คณะศิลปศาสตร์

13. วิทยาลัยศาสนศึกษา

14. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

15. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

16. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร