ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
รอบที่ 2 : โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์